tarieven / vergoeding / VVET

tarieven consulten aan huis

natuurgeneeskundig consult


€ 60,00

kort natuurgeneeskundig consult (prijs per 10 minuten)

€ 10,00

bloesemremedie (op afstand)


€ 17,50


 • Vooraf aan het 1e consult stuur ik u  een intakeformulier op via de mail, zodat deze thuis alvast rustig ingevuld kan worden. (Indien dit niet mogelijk is wordt het formulier opgestuurd per post of tijdens het 1e consult ingevuld) De ingevulde gegevens worden tijdens het 1e consult besproken.

 

 • Reiskosten zijn inbegrepen in de prijs van het consult.


 • De duur van een consult is circa 60-90 minuten.

 

 • Een kort consult kan afgesproken worden voor een korte vraagstelling/behandeling of als u vaker bent geweest. De duur is circa 35 minuten.

 

 • Voor vragen over de consulten (of andere vragen) kunt u mij een mail sturen

  VVET en vergoeding energetische therapie door zorgverzekeraar

   

   

  De beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben is het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en ik sta ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar desbetreffende websites:

  https://www.vvet.nl

  https://www.rbcz.nu  Vergoedingen zorgverzekeraar

   

  Indien u aanvullend verzekerd bent (afhankelijk van uw zorgverzekeraar en polis) is het mogelijk dat de consulten voor vergoeding in aanmerking komen. De vergoedingen zijn niet van invloed op uw eigen bijdrage of eigen risico en verschillen per ziektekostenverzekeraar/polis. U kunt de vergoedingen terugvinden in uw polis of navragen bij uw zorgverzekeraar. Ook via de website van het VVET: http\\www.vvet kunt u nagaan of uw zorgverzekeraar een vergoeding geeft voor een behandeling.


  • De bloesemremedies wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.  Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verplicht uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens. U kunt de privacyverklaring inzien volgens deze link:

   

   


  De persoonsgegevens die gevraagd worden voor een consult zullen rechtstreeks van de betrokken persoon komen. Ze worden met niemand gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en worden voor eigen administratie en inzicht gebruikt met als doel de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.


  Voor eventuele klachten over de behandeling waarbij het niet gelukt is om dit met de therapeut zelf te bespreken of dit gesprek niet naar wens is verlopen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie (Quasir) van het VETT, (https://www.quasir.nl/) of tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg. (TCZ) (https://www.tcz.nu/index.html.)

      

  Behandelovereenkomst


   

  Tijdens de 1e behandeling/consult wordt de behandelovereenkomst aangereikt.

   


  Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst :


   

  • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming.
  • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl.
  • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.
  • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
  • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
  • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
  • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
  • De therapeut zorgt samen met de cliënt voor een deugdelijke werkplek in de ambulante situatie alsmede voor voldoende borging van privacy en veiligheid. De therapeut is verantwoordelijk voor deugdelijke en benodigde gereedschappen/attributen die tijdens de behandeling nodig zijn en door hem of haar worden meegenomen. Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.
  • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
  • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
  • Betalingswijze van de behandelingen is binnen 2 weken overmaken op vermelde bankrekening nummer op de factuur of contant na afloop consult.
  • Voor eventuele klachten over de behandeling  kan  u zich richten tot de klachtencommissie (Quasir)van het VVET.

   

  .

   

  Natuurgeneeskundige Praktijk Light4you         

  Nellen Weer 65

  1566LT Assendelft                                                                                                         KvK 65769309

                                                                                     Agb code praktijk: 90064809

                                                                              Agb code zorgverlener: 90105522 

                                 

  Copyricht©2021praktijkLight4you All Rights Reserved