beroepsvereniging

VVET

 

De beroepsvereniging waarbij ik aangesloten ben is het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET) en ik sta ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar desbetreffende websites:

https://www.vvet.nl

https://www.rbcz.nu


Voor eventuele klachten over de behandeling waarbij het niet niet gelukt is om dit met de therapeut zelf te bespreken of dit gesprek niet naar wens is verlopen, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie (Quasir) van het VETT, (https://www.quasir.nl/) of tot de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg. (TCZ) (https://www.tcz.nu/index.html.)

 

 


Volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het verplicht uw toestemming te vragen voor het verwerken van uw gegevens. U kunt de privacyverklaring inzien volgens deze link:

 

 


De persoonsgegevens die gevraagd worden voor een consult zullen rechtstreeks van de betrokken persoon komen. Ze worden met niemand gedeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming en worden voor eigen administratie en inzicht gebruikt met als doel de behandeling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

 

Behandelovereenkomst


 

Tijdens de 1e behandeling/consult wordt de behandelovereenkomst aangereikt.

 


Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst :


 

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG). Vanuit de AvG is het mogelijk dat bijzondere persoonsgegevens vermeld worden in het dossier aangezien dit van belang kan zijn tijdens de behandeling. Verder zullen persoonsgegevens worden gedocumenteerd die nodig zijn voor boekhouding, declaraties richting zorgverzekeraars en dossiervorming.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 15 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij plotseling overlijden van de therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. In de privacyverklaring staat verdere toelichting omtrent de AvG. Deze is te vinden op de website www.vvet.nl.
 • De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders.
 • De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van door de cliënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens (m.u.v. de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden).
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen (be-)handelingen verrichten.
 • De therapeut zorgt samen met de cliënt voor een deugdelijke werkplek in de ambulante situatie alsmede voor voldoende borging van privacy en veiligheid. De therapeut is verantwoordelijk voor deugdelijke en benodigde gereedschappen/attributen die tijdens de behandeling nodig zijn en door hem of haar worden meegenomen. Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen is binnen 2 weken overmaken op vermelde bankrekening nummer op de factuur of contant na afloop consult.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling  kan  u zich richten tot de klachtencommissie (Quasir)van het VVET.

 

.

Natuurgeneeskundige Praktijk Light4you         

Nellen Weer 65

1566L Assendelft

info@praktijklight4you.nl

06-23 66 96 24

KvK 65769309

Agb code praktijk: 90064809

Agb code zorgverlener: 90105522   

                      

Copyricht©2019praktijkLight4you All Rights Reserved